statement

I mitt konstnärliga arbete använder jag mig av de direkta materialen sten, teckning och färg och låter mig inspireras av natur, musik, litteratur, film,  ja egentligen allt som pågår runt omkring mig och i mig. I min studio på KANTEN i Majorna arbetar jag med oljemåleri, teckning och tredimensionella skisser. Det är i färgernas inbördes klanger, rörelse och rytmik som mitt arbete kretsar kring. Utmaningen ligger i att beröra mig själv känslomässigt mot ett koncentrerat musikaliskt och ledigt uttryck i det abstrakta landskapet. Stenskulptur som jag arbetat med från och till i över 30 år är  ett intressant material att utgå ifrån och det passar även mitt temperament bra. Jag arbetar ofta från ett tema och vad materialet redan bär med sig av sig självt från början. Arbetsprocessen leder mig vidare mot ett direkt, intuitivt och många ggr långsamt samtal mellan mig och objektet tills att verket är klart och lever självständigt. 

Arbetet i stenskulptur utförs i huvudsak på stengården KKV-Bohuslän men även utomlands. Mitt språk rör sig både i den lilla och stora skalan, men det är framförallt i de medelstora och mindre stenskulpturerna som jag utmanar mitt formspråk och tillåter en mer lekfull spontanitet att ta plats. Den undermedvetna intuitiva arbetsprocessen hart lett mig vidare mot ett mer ofullständigt och sårbart uttryck som har utvecklat mitt konstnärliga språk framåt. I det kreativa rummet är det tystnaden som råder. Där förlorar jag mig i tid och rum, låter mig beröras och föras fram av en stark glädje av att skapa, av att vara närvarande i känslan och nära modet i att våga riskera och ompröva. 

Min ambition med mitt konstnärliga språk är att beröra mig själv och andra men också att väcka frågor om oss själva. Mitt signum är hjärtat. Det finns inte ett hjärta som är likt det andra i denna värld. Vi är alla unika individer som är  beroende av en tillhörighet till en grupp för vår utveckling och överlevnad. Idag lever vi i en tid av stora förändringar på jorden och den tekniska utvecklingen far fram med stormsteg.  Men hur är det ställt med mänsklighetens egen inre utveckling? Idag pratar flera forskare i termer om att det är av stor vikt för vår framtid att vi börjar tänka med hjärtat. Jag kan bara instämma. Vi behöver, tycker jag, utveckla en betydligt bättre balans mellan de mjuka och hårda värdena i livet.

In my artistic work, I use the direct materials like stone, drawing and colour and let myself be inspired by nature, music, literature, film, really everything that goes on around me and inside of me. In my studio at KANTEN in Majorna, I work with oil painting, drawing and three-dimensional sketches. It is in the mutual sounds, movement and rhythm of the colors that my work revolves around. The challenge is to touch myself emotionally towards a concentrated musical and free expression in the abstract landscape. Stone sculpture that I have worked with from and to about 30 years is an interesting material to start from and it also suits my temperament well. I often work from a theme and what the material already carries with it from the beginning. The work process leads me on to a direct, intuitive and many times slow conversation between me and the object until the work is finished and lives independently.

The work in stone sculpture is carried out mainly on the stone farm KKV-Bohuslän but also abroad. My language moves in both the small and large scale, but it is above all in the medium-sized and smaller stone sculptures that I challenge my design language and allow a more playful spontaneity to take place. The subconscious intuitive work process has led me on to a more incomplete and vulnerable expression that has developed my artistic language forward. In the creative room, it is the silence inside that prevails. There I lose myself in time and space, let myself be touched and carried forward by a strong joy of creating, of being present in the feeling and close to the courage to dare to risk and reconsider.

My ambition with my artistic language is to touch myself and others but also to raise questions about ourselves. My signum in the stone sculpting is the heart. There is no heart like the other in this world. We are all unique individuals who depend on belonging to a group for our development and survival. Today we live in a time of great change on earth and technological development is advancing by leaps and bounds. But what about humanity’s own inner development? Today, several researchers talk in terms of how important it is for our future that we start thinking with the heart. I can only agree. We need, I think, to develop a much better balance between the soft and hard values ​​in life.